۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور استانبول ویژه آذر 1401 ( 7 شب ) آسمان

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
reydel
B.B
۸٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan
B.B
۸٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid
B.B
۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
cumbail plaza
B.B
۹٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
actuel life
B.B
۱۰٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Bristol
B.B
۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol hotel
B.B
۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Emin
B.B
۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
arsima
B.B
۱۰٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
White Monarch
B.B
۱۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora
B.B
۱۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
B.B
۱۱٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Tulip City
B.B
۱۲٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic
B.B
۱۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Feronya
B.B
۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Taxim EXPRESS
B.B
۱۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
jaff
B.B
۱۳٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Konak
B.B
۱۴٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center
B.B
۱۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera
B.B
۱۴٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
seminal
B.B
۱۵٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti
B.B
۱۵٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Crowne Plaza Harbiye
B.B
۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
The marmara
B.B
۱۵٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
sisili
CENTRAL PALACE
B.B
۱۶٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
PLAZZO DONIZETI
B.B
۱۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
METROPOLITAN
B.B
۱۶٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR
B.B
۱۷٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Dedeman
B.B
۱۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND OZTANIC
B.B
۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Richmond
B.B
۱۷٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
the craton
B.B
۱۸٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
sisili
occidental
B.B
۲۰٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Plaza City Center
B.B
۲۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World Prestihge
B.B
۲۱٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni
B.B
۲۱٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City
B.B
۲۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bakirkoy
B.B
۲۳٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World
B.B
۲۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
SHERATON
B.B
۲۳٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti
B.B
۲۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
PARK BOSPHORUS CVK
B.B
۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۷٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
Swissotel The Bosphorus
B.B
۴۵٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۸۶٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

استانبول ۷ شب

توضيحات

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
7 شب و 8 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان