۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور استانبول ویژه بهمن 1400 ( 5 شب )

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
reydel
B.B
۴٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid
B.B
۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
PRENS
B.B
۵٫۵۳۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
Grand Liza
B.B
۵٫۵۳۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
all inn
B.B
۵٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
Topkapi Sabena
B.B
۵٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
Golden Hill
B.B
۵٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
atro
B.B
۵٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza
B.B
۵٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
Blueway Historical
B.B
۵٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
Dora
B.B
۵٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
Grand Hilarium
B.B
۵٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
mim hotel
B.B
۶٫۱۰۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۸۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
pera center
B.B
۶٫۵۳۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
klass
B.B
۶٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
Grand Halic
B.B
۶٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
permist
B.B
۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۰۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera
B.B
۶٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
Feronya
B.B
۷٫۱۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۰۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
adelmar
B.B
۷٫۱۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
Palazzo Donizetti
B.B
۷٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
Surmeli
B.B
۷٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۶۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۰۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
taxim loung
B.B
۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۰۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
Konak
B.B
۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
lamartin
B.B
۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
Nippon
B.B
۸٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik
B.B
۸٫۲۱۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
avantgarden
B.B
۸٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۶۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
The Central Palace Taksim
B.B
۸٫۳۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
Grand Cevahir Convention Center
B.B
۸٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
METROPOLITAN
B.B
۸٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
Lazzoni
B.B
۸٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
occidental
B.B
۹٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
the craton
B.B
۹٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
Elite World
B.B
۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
Titanic City
B.B
۹٫۵۱۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
Sheraton City Center
B.B
۹٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
Point Taksim
B.B
۱۰٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
Elite World
B.B
۱۰٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
barcelo
B.B
۱۱٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
Divan
B.B
۱۳٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
conrad
B.B
۱۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus
B.B
۱۴٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

استانبول ۵ شب

توضيحات

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
5 شب و 6 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان