۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور استانبول ویژه اردیبهشت 1401 با پرواز قشم (7 شب)

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
reydel
B.B
۶٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid
B.B
۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan
B.B
۷٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol
B.B
۷٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
all in
B.B
۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza hotel
B.B
۸٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
atro hotel
B.B
۸٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity
B.B
actual life
B.B
۸٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora
B.B
۹٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
white monarch
B.B
۱۰٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip city
B.B
۱۰٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip pera
B.B
۱۰٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
pera rosa
B.B
۱۱٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
adelmar
B.B
۱۱٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim express
B.B
۱۱٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim lounge
B.B
۱۱٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
grand star
B.B
۱۱٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic
B.B
۱۱٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Cron plaza harbiye
B.B
۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti
B.B
۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
B.B
۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
dora pera
B.B
۱۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cher hotel
B.B
۱۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera
B.B
۱۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
PLAZZO DONIZETI
B.B
۱۲٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza park
B.B
۱۲٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
richmond hotel
B.B
۱۳٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR
B.B
۱۳٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the craton
B.B
۱۳٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni
B.B
۱۴٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik
B.B
۱۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim gonen
B.B
۱۵٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Plaza City Center
B.B
۱۵٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE
B.B
۱۵٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza crystal
B.B
۱۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental
B.B
۱۶٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hiltoon bakirkoy
B.B
۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the artisan hotel
B.B
۱۷٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton city center
B.B
۱۷٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elite world prestige
B.B
۱۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City
B.B
۱۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hayyat rejency
B.B
۱۸٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton levent
B.B
۱۹٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elite world taksim
B.B
۲۰٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
POINT
B.B
۲۱٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti
B.B
۲۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus
B.B
۳۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
SWISS THE BOSPHORUS
B.B
۳۸٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۷۲٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

استانبول ۷ شب

توضيحات

 
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
7 شب و 8 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان