۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور آلانیا ویژه 18 خرداد 1402 (6 شب) با فری برد

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختکودک زیر 2 سال
kleopatra sun lighte
All
۲۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
hedef beach
UAll
۳۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
throne beach
UAll
۳۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
First Class
UAll
۳۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
mc mahberi
UAll
۳۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal land of paradise
UAll
۳۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
mc beach
UAll
۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
xafira deluxe
UAll
۳۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
ramada hotel
UAll
۳۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
xoria deluxe
UAll
۴۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
orange alanya
UAll
۴۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
نرخ مرد مجرد متفاوت میباشد
white city resort
UAll
۴۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۵٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
asia beach
UAll
۴۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
vikingen infinity
UAll
۴۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Mukarnas Resort And Spa Hotel
UAll
۴۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
STD
crystal admiral
UAll
۴۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
noxx in deluxe
UAll
۴۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Azura Deluxe
UAll
۴۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal palace luxury
UAll
۴۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
gold island
UAll
۵۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
granada beach luxury
UAll
۵۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
eftalia ocean
UAll
۵۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
UTOPIA WORLD
UAll
۵۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
kirman sidera luxury
UAll
۵۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
selectum family
UAll
۵۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Long Beach Resort
UAll
۵۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
kirman arycanada
UAll
۵۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
kirman leodikya
UAll
۵۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
kirman sidemarin beach
UAll
۵۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
kirman calyptus resort
UAll
۶۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
cristal sunset
UAll
۶۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
mylome luxury
UAll
۶۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
royal taj mahal
UAll
۶۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
delphin deluxe
UAll
۶۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
RUBI PLATINUM
UAll
۶۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
royal alhambra palace
UAll
۷۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
royal drgon
UAll
۸۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

آلانیا ۶ شب

توضيحات

 


نکات قابل توجه : 1.نرخ کودک زیر 2 سال 1.590.000 تومان میباشد

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه می باشد.

4. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

5.پرداخت 50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.


شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم

- اسکن پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

 بلیط رفت و برگشت پروازفری برد / 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان

30 کیلو بار - 7 کیلو بار کابین - کترینگ

مراسم ویژه جشن شب سال نو به همراه آتیش بازی در کنار سفره هفت سین

دارای 3 استخر روباز آبگرم

دارای 2 پارک آبی روباز آبگرم بزرگسالان

 بزرگترین فستیوال موزیک ویزه جشن سال نو 

هر شب با اجرای هنرمندان ایرانی و ترک

استخر و پارک آبی  رو باز آب گرم