۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور آلانیا ویژه خرداد 1402 (6 شب) با فری برد

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختکودک زیر 2 سال
kleopatra sun lighte
All
۲۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
hedef beach
UAll
۳۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
throne beach
UAll
۳۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
mc mahberi
UAll
۳۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
ramada hotel
UAll
۳۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
mc beach
UAll
۴۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
xafira deluxe
UAll
۴۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
xoria deluxe
UAll
۴۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
first class
UAll
۴۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal land of paradise
UAll
۴۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
asia beach
UAll
۴۵٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
vikingen infinity
UAll
۴۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
orange alanya
UAll
۴۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
نرخ مرد مجرد متفاوت میباشد
Crystal Admiral
UAll
۴۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
white city resort
UAll
۴۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
noxx in deluxe
UAll
۴۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Mukarnas Resort And Spa Hotel
UAll
۵۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
STD
eftalia ocean
UAll
۵۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
crystal palace luxury
UAll
۵۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
UTOPIA WORLD
UAll
۵۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
selectum family
UAll
۵۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
kirman sidera luxury
UAll
۵۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
granada beach luxury
UAll
۵۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
kirman arycanada
UAll
۵۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
kirman sidemarin beach
UAll
۵۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Kirman Leodikya
UAll
۵۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
gold island
UAll
۶۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
cristal sunset
UAll
۶۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Long Beach Resort
UAll
۶۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
kirman calyptus resort
UAll
۶۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Taj Mahal
UAll
۶۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
RUBI PLATINUM
UAll
۶۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
delphin deluxe
UAll
۶۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۰٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
mylome luxury
UAll
۷۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
royal alhambra palace
UAll
۷۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
royal drgon
UAll
۸۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

آلانیا ۶ شب

توضيحات

 


نکات قابل توجه : 1.نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان میباشد

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه می باشد.

4. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

5.پرداخت 50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.


شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم

- اسکن پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

 بلیط رفت و برگشت پروازفری برد / 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان

30 کیلو بار - 7 کیلو بار کابین - کترینگ

مراسم ویژه جشن شب سال نو به همراه آتیش بازی در کنار سفره هفت سین

دارای 3 استخر روباز آبگرم

دارای 2 پارک آبی روباز آبگرم بزرگسالان

 بزرگترین فستیوال موزیک ویزه جشن سال نو 

هر شب با اجرای هنرمندان ایرانی و ترک

استخر و پارک آبی  رو باز آب گرم