۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور ارمنستان 4 شب - نوروز 1403 ( وارش )

نام هتل دو تختهیک تخته6-12 سال باتخت2-6 سال بدون تختنوزاد
Mirage
B.B
۱۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Baxos
B.B
۲۰٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
primer
B.B
۲۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Bella
B.B
۲۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Shirak
B.B
۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Regineh
B.B
۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Armenian Village
B.B
۲۲٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
President
B.B
۲۲٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Konyak
B.B
۲۲٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Aquatek
B.B
۲۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ani central inn
B.B
۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
erebuni
B.B
۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
in city
B.B
۲۳٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ani Plaza
B.B
۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Metropol
B.B
۲۴٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Plaza
B.B
۲۴٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Imperial
B.B
۲۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ararat
B.B
۲۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Holliday Inn Express
B.B
۲۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Opera Suite
B.B
۲۴٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Best Western
B.B
۲۵٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL
B.B
۲۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Nova
B.B
۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Yerevan Place
B.B
۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ani Grand
B.B
۲۷٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada
B.B
۲۷٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Doubletree By Hilton
B.B
۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Holiday Inn
B.B
۲۹٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Radisson Blu
B.B
۳۱٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Marriot
B.B
۳۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
National
B.B
۳۳٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

ایروان ۴ شب

توضيحات

تور ارمنستان از تهران 4 شب و 5 روز .

بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است .

 **********************************************

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم

گذرنامه با 7 ماه اعتبار مسافر

 
 
 

خدمات تور

4 شب و 5 روز اقامت در هتل با صبحانه - بلیط ایرباس وارش - ترانسفر فرودگاهی - لیدر قارسی زبان - بیمه مسافرتی