۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور ارمنستان 3 شب - نوروز 1403 ( وارش )

نام هتل دو تختهیک تخته6-12 سال باتخت2-6 سال بدون تختنوزاد
Mirage
B.B
۱۸٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Baxos
B.B
۱۸٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
primer
B.B
۱۹٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Bella
B.B
۱۹٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Shirak
B.B
۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Regineh
B.B
۱۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Armenian Village
B.B
۲۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
President
B.B
۲۰٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Konyak
B.B
۲۰٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Aquatek
B.B
۲۰٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
ani central inn
B.B
۲۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
erebuni
B.B
۲۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Plaza
B.B
۲۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
in city
B.B
۲۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Metropol
B.B
۲۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ani Plaza
B.B
۲۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Imperial
B.B
۲۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ararat
B.B
۲۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Holliday Inn Express
B.B
۲۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Opera Suite
B.B
۲۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Best Western
B.B
۲۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL
B.B
۲۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Nova
B.B
۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Yerevan Place
B.B
۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ani Grand
B.B
۲۴٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada
B.B
۲۴٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Doubletree By Hilton
B.B
۲۴٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Holiday Inn
B.B
۲۶٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Radisson Blu
B.B
۲۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Marriot
B.B
۲۸٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
National
B.B
۲۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

ایروان ۳ شب

توضيحات

تور ارمنستان از تهران 3 شب و 4 روز .

بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است .

 **********************************************

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم

گذرنامه با 7 ماه اعتبار مسافر

 
 
 

خدمات تور

3 شب و 4 روز اقامت در هتل با صبحانه - بلیط ایرباس وارش - ترانسفر فرودگاهی - لیدر قارسی زبان - بیمه مسافرتی