۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور ویتنام 8 شب - آذر 1402 (امارات)

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختنوزاد
Hanoi Tokyo Hotel Hanoi
B.B
Ninh Binh Hidden Charm Hotel
B.B
La Casta Cruise
F.B
bay hotel
B.B
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
مبلغ پرواز در زمان گردآوری پکیج این مقدار بوده و امکان تغییر مبلغ آن وجود دارد.
Pan Pacific Hanoi
B.B
Emeralda Resort Ninh Binh
B.B
Ambassador
F.B
Mai House
B.B
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
مبلغ پرواز در زمان گردآوری پکیج این مقدار بوده و امکان تغییر مبلغ آن وجود دارد.

برنامه سفر

هانوی ۲ شب
نین بین ۲ شب
هانونگ بی ۱ شب
سایگون ۳ شب

توضيحات

در صورت سابقه سفر معتبر - مدارک شغلی و تمکن مالی برای ویتنام نیاز می باشد .

قیمت پرواز در زمان بارگذاری پکیج 61.000.000 میلیون تومان بوده و با توجه به نواسانات ارزی قابل تغیر می باشد . 

روز اول: رسیدن بھ شھر ھانوی
بھ فرودگاه بین المللی شھر ھانوی می رسید. بھ محض رسـیدن بـھ اسـتقبال شـما مـی آینـد و بـھ ھتـل در شـھرزیبای ھـانوی
منتقل می شوید. شب را در ھتل سپری می کنید.
روز دوم : گشت شھر ھانوی
ھانوی، پایتخت ویتنام، ترکیبی عالی از قدیم و جدید، آسیایی و اروپایی است. با وجود توسعھ سریع اخیر، این شھر بسـیاری
از ھویت سنتی خود را حفظ کرده است
از مجموعھ اختصاص داده شده بھ ھوشی مین، بنیانگذار کشور و ویتنامی ھا با عاطفھ بھ عنوان "عمو ھو" اختصـاص داده
شده است. اولین توقف را در مقبره تاریخی ھوشی مین انجام دھید، بنای تاریخی باشکوھی کھ برای خدمت بھ عنوان آخـرین
محل استراحت عمو ھو ساختھ شده است. بھ قدم زدن در باغ گیاه شناسی زیبای کاخ ریاست جمھوری ادامھ دھید تا از خانـھ
محقر عمو ھو دیدن کنید، کھ بر اساس یک خانھ روستایی ویتنـامی بـا طراحـی سـاده در محیطـی آرام سـاختھ شـده اسـت کـھ
نشان دھنده سبک زندگی ساده، خالص و اصیل اوست. گشت در بتکده تک ستونی کھ در سال 1049 از چوب بـر روی یـک
ستون سنگی ساختھ شده است و شبیھ بھ شکوفھ نیلوفر آبـی اسـت کـھ نمـادی از خلـوص اسـت. بـھ بتکـده Quoc Tran،
قدیمی ترین بتکده ھانوی، کھ در جزیره کوچکی از دریاچھ غربی واقع شده است، ادامھ دھید.
بعد از ظھر از معبد ادبیات، اولین دانشـگاه ویتنـام دیـدن کنیـد. ایـن معبـد خیرهکننـده کـھ در قـرن یـازدھم سـاختھ شـده اسـت،
نمونھای نادر از معماری سنتی ویتنامی است کھ بھ خـوبی حفـظ شـده اسـت و در پشـت اسـکناس 100000 دونـگ ویتنـامی
نشان داده شده است.
دوچرخھ سواری (ریکشا) راھی عالی برای تجربھ ھانوی از نزدیک است زیرا جو پر جنب و جوش، پـر ھیجـان و اجتمـاعی
است. راننده محلیتان شـما را پشـت سـر راھنمـا بـھ خیابانھـای باریـک محلـھ اولـد کـھ بـھخاطر «٣۶ خیابـان ٣۶ اجنـاس»
معروف است، میفرستد. در داخل محلھ قدیمی، مانند آنھا از قرن پانزدھم، 36 خیابان باریک محلھ قدیمی نامھایی دارند کـھ
بازتاب کسبوکارھایی است کھ زمانی در آنجا انجام میشد. خیابان ابریشم، خیابان برنج، خیابان کاغذ، خیابـان لاکفروشـی و
خیابان جواھرات. پیچ و خم ھای جذاب خیابان ھـای پشـتی را کـاوش کنیـد، قـدرت چانـھ زنـی خـود را کشـف کنیـد و بـا اقـلام
غیرعادی ھمراه شوید کھ ھمیشھ شما را بھ یاد این بعـد از ظھـر بـھ یـاد مانـدنی مـی انـدازد. سـفر خـود را بـا پرسـھ زدن در
اطراف دریاچھ خوش منظره Kiem Hoan" دریاچھ شمشیر برگشتھ" کھ نام آن برگرفتھ از یک شمشیر جادویی اسـت کـھ
زمانی مورد احترام تـرین قھرمانـان بـرای شکسـت سلسـلھ مینـگ چینـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـھ .شـب در ھـانوی ھسـتیم.
HANOI – NINH BINH – TAM COC & DANCING CAVE : سوم روز
Binh Ninh کھ در سال 2014 بھ عنوان میراث جھانی یونسکو بھ رسمیت شـناختھ شـد، دارای کـوه ھـای شـگفت انگیـز
است.
امروز صبح، از مرکز شھر Noi Ha تا استان 2 Binh Ninh ساعت رانندگی کنید. این یک چشم انداز دیدنی از قلـھ ھـای
آھکی است کھ توسط صخره ھای تماشایی احاطھ شده اند.
سفر خود را بھ Dong Bich ادامھ دھید تا دومین غار زیبای ویتنام. این غار با استالاکتیت ھا و اسـتالاگمیت ھـای زیبـا بـا
اشکال و رنگ ھای مختلف تزئین شده است. از Son Nhac Ngu) کوه نخل بودا) بالا بروید تا از منظـره پانورامـایی کـھ
توسط کوه ھا، رودخانھ ھا، بتکده ھا و معابد ایجاد شده است لذت ببرید.
Coc Tam) سھ غار بھ معنای ویتنامی) کھ بھ عنـوان "خلـیج ھـا لونـگ در خشـکی" شـناختھ مـی شـود، توسـط رودخانـھ
Dong Ngo کھ از میان یک کوه می گذرد تشکیل شده است. امروز بعدازظھر، یک قـایقران مـاھر محلـی شـما را بـھ یـک
آبراه باشکوه پر از شالیزارھای برنج می برد. با کاوش در این غارھا در میان کوه ھای سر بھ فلک کشیده، از منظره دیـدنی
سازند کارست لـذت ببریـد. از Mua Hang) غـار رقـص) دیـدن کنیـد. ھانـگ مـوآ کـھ در داخـل کـوه انگـوآ لانـگ، یکـی از
بلندترین کوه ھای منطقھ واقع شده است، منظره ای پانوراما از دھکده ھای روستایی، رودخانـھ ھـای پـیچ در پـیچ و مـزارع
برنج زیبای منطقھ تام کوک، معروف بھ "خلیج ھا لانگ در خشکی" را ارائھ می دھد. با بالا رفتن از 465 پلھ سنگ آھکـی
ناھموار تا نقطھ بالا برای فرصت ھای عالی عکس، خود را بھ چالش بکشید.
یک شب در نین بین.

روز چھارم : نین بین گشت (ناھار) PARK NATIONAL PHUONG CUC VISIT:
گشت اولین پارک ملی ویتنام و از معدود جنگل ھای بارانی استوایی باقی مانده. در جنگل ھای استوایی پیاده روی می کنید
و راھنمای شما بھ شما توضیح می دھد کھ چھ چیزی باعث می شود این مکان بھ یکی از مھم ترین مکان ھای تنوع زیستی
در کشور تبدیل شود.
شب را در نین بین ھستیم.
روز پنجم : نین بین - خلیج ھالونگ (ناھار + شام)
(ترنسفر رفت و برگشت کروز اتوبوس گروھی خود کشتی میباشد)
بعد از اینکھ صبحانھ را میل کردید، بـھ سـمت خلـیج ھالونـگ کـھ جـزو میـراث جھـانی یونسـکو اسـت، حرکـت مـی کنـیم (3
ساعت). ھر کسی کھ بھ ویتنام سفر می کند نباید شانس دیدن خلیج ھالونگ، آمیزه ای زیبا از گذرگاه ھارمونیک کوه و دریـا
را از دست بدھد.
خلیج کوچک ھالونگ در خلیج Bo Bac)Tonkin (قرار دارد و با 3000 جزیـره ی سـبز کـھ ماننـد جـواھر بـھ نظـر مـی
رسند، منطقھ ای بھ مساحت 1500 کیلومتر مربع را در بر می گیرد.
بھ محض رسیدن بھ بندرگاه، سوار کشتی چینی می شویم و از زیبایی باشکوه خلیج ھالونگ و ناھـار بـا غـذای دریـایی تـازه
روی کشتی ، لذت می بریم. کشتی چینی امکانات مدرن بسیاری را ارائھ می دھد.
از غارھای شگفت انگیز در خلیج ھالونگ کھ با قندیل احاطھ شده است، دیدن فرمایید. شام را روی کشتی میـل مـی فرماییـد.
انعکاس تکھ ھای سنگ آھکی کھ از داخل زمین سـر بیـرون آورده انـد، صـحنھ ی قـایق ھـای مـاھیگیری کـھ در دل تـاریکی
نورافشانی می کنند. از این لحظات گرانبھا در یکی از مھیج ترین مناظر طبیعی جھان لذت ببرید. شب را در کشتی سپری می
کنید.
روز ششم : ھالونگ بھ ھانوی پرواز بھ سایگون
صبحانھ را در کشتی میل می کنید. بعد از لذت بردن از زیبایی بھ فرودگاه میرویم برای پرواز بھ سایگون.


روز ھفتم : گشت سایگون
(تونل ھای معروف جنگ) و TUNNEL CUCHI صبحانھ را در ھتل میل می فرمایید. سپس از تور شھر برای بازدید از
و اداره Cathedral Dame Notre لذت می برید. سپس از Tanh Benh و فروشگاه Reunificationدیدن کاخ
پست کھ بھ سبک فرانسوی توسط گوستاو ایفل طراحی شده، دیدن می فرمایید. پس از آن از موزه ی بقایای جنگ شامل
خودروھای زرھی، بخش ھایی از توپخانھ، بمب ھا و اسلحھ ھای پیاده نظام کھ ھم در داخل و ھم در خارج نمایش داده شده
و برج ساعت عظیم Tay Binh می رویم و از فروشگاه Cholonاند، دیدن خواھید کرد. سپس بھ محلھ ی چینی نشین
کھ توسط جمعیت کلیسای چینی در قرن 19 ساختھ شده است را Hau Thienدر مرکز آن دیدن می کنیم.تماشای پاگودای
فراموش نکنید. شب را برای گردش یا خرید در شھر ھوشی مین در اختیار خواھید داشت.
روز ھشتم : گشت سایگون - دلتای مک گنگ (ناھار)
صبح ھنگام با 2 ساعت رانندگی بھ سمت دلتای مکونگ، کھ بھ خاطر باغ ھای میوه ھای گرمسیری، باغ ھای نارگیل،
محصولات
سنتی ساختھ شده از نارگیل مشھور است میرویم. پس از ورود، سوار قایق چوبی محلی میشوید تا از مناظر حومھ شھر و
زندگی رودخانھ لذت ببرید.
بھ دراگون آیلند میرسید و در کنار خانواده کشاورز محلی، میوه تازه چیده شده و شیر نارگیل را امتحان میکنید. در حالی کھ
یک فنجان چای عسل می نوشید از مھمان نو ازی روستایی لذت میبرید. قبل از بازگشت بھ سایگون، ناھار محلی از غذاھای
محلی در یک رستوران محلی سرو می شود. شب در سایگون اقامت داریم.
روز نھم :
پس از صبحانھ برای برگشت بھ فرودگاه میرویم.

******************************************************

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم

2 قطعه عکس + فایل عکس + پاسپورت حداقل با 7 ماه اعتبار + اسکن صفحه اول پاسپورت +تمکن مالی به دلار به مبلغ 250 میلیون تومان و مدارک شغلی 

خدمات تور

- پرواز رفت و برگشت با ایرلاین امارات - پرواز های داخلی - ترانسفر فرودگاهی . 

- هتل های انتخابی به همراه صبحانه

-کروز خلیج هانونگ بی صبحانه-ناهار-شام-بیمه مسافرتی .