۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور ویتنام هانوی،خلیج هالونگ،دانانگ 7 شب - دی 1402 (امارات)

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختنوزاد
hanoi tokyo hotel or similar
B.B
lancaster cruise or similar
B.B
Belle Maison Parosand Danang Hotel
B.B
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
مبلغ پرواز در زمان گردآوری پکیج این مقدار بوده و امکان تغییر مبلغ آن وجود دارد.
pan pacific hotel or similar
B.B
ambassador or similar
B.B
DLG Hotel Danang
B.B
منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده منقضی شده
مبلغ پرواز در زمان گردآوری پکیج این مقدار بوده و امکان تغییر مبلغ آن وجود دارد.

برنامه سفر

هانوی ۲ شب
خلیج هالونگ ۱ شب
دانانگ ۴ شب

توضيحات

بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

ویزای ویتنام پیس از تایید اداره مهاجرت ویتنام و صدور نام ویزای الکتریکی در بدو ورود به صورت لیبلی صادر خواهد شد که هزینه آن 25$ بوده و به عهده مسافر میباشد.

نرخ پرواز در زمان گرد آوری پکیج  مبلغ  61.000.000 تومان می باشد . 

باتوجه به متغیر بودن نرخ دلار و پرشدن پرواز نرخ پرواز ثابت نمی باشد .

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

 در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد

هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

3 شب هانوی +1شب خلیج هالونگ +3 هوشی مین (کروز)

 **********************************************

روز اول: رسیدن به شھر ھانوی به فرودگاه بین المللی شھر ھانوی می رسید. به محض رسیدن به استقبال شما می آینـد و  بـه ھتـل در شـھرزیبای ھـانوی منتقـل می شوید. شب را در ھتل سپری می کنید.

روز دوم : گشت شھر ھانوی ھانوی، پایتخت ویتنام، ترکیبی عالی از قدیم و جدید، آسیایی و اروپایی است. با وجود توسعه سریع اخیر، ایـن شـھر بسـیاری از ھویت سنتی خود را حفظ کرده است از مجموعه اختصاص داده شده به ھوشی مین، بنیانگذار کشور و ویتنامی ھا بـا عاطفه بـه عنـوان "عمـو ھـو" اختصـاص داده شده است. اولین توقف را در مقبره تاریخی ھوشی مین انجام دھید، بنای تاریخی باشـکوھی کـه بـرای خـدمت بـه عنـوان آخـرین محل استراحت عمو ھو ساخته شده است. به قدم زدن در باغ گیاه شناسی زیبـای کـاخ ریاسـت جمھـوری ادامـه دھیـد تـا از خانـه محقر عمو ھو دیدن کنید، کھ بر اساس یک خانه روستایی ویتنامی با طراحی ساده در محیطـی آرام سـاخته شـده اسـت کـه نشـان دھنده سبک زندگی ساده، خالص و اصیل اوست. گشت در بتکده تـک سـتونی کـه در سـال 1049 از چـوب بـر روی یـک سـتون سنگی ساخته شده است و شبیه به شکوفه نیلوفر آبی است که نمادی از خلوص اسـت. بـه بتکـده Quoc Tran، قـدیمی تـرین بتکده ھانوی، که در جزیره کوچکی از دریاچه غربی واقع شده است، ادامھ دھید. بعد از ظھر از معبد ادبیات، اولین دانشگاه ویتنام دیدن کنید. این معبد خیره کننده که در قرن یازدھم سـاخته شـده اسـت، نمونـھای نادر از معماری سنتی ویتنامی است که به خوبی حفظ شده است و در پشت اسکناس 100000 دونـگ ویتنـامی نشـان داده شـده است. دوچرخه سواری (ریکشا) راھی عالی برای تجربه ھانوی از نزدیـک اسـت زیـرا جـو پـر جنـب و جـوش، پـر ھیجـان و اجتمـاعی است. راننده محلیتان شما را پشت سر راھنما به خیابانھای باریک محله اولـد کـه بـھ خاطر «٣۶ خیابـان ٣۶ اجنـاس» معـروف است، میفرستد. در داخل محله قدیمی، مانند آنھا از قـرن پـانزدھم، 36 خیابـان باریـک محلـه قـدیمی نامھـایی دارنـد کـه بازتـاب کسبوکارھایی است که زمانی در آنجا انجام میشد. خیابان ابریشـم، خیابـان بـرنج، خیابـان کاغـذ، خیابـان لاکفروشـی و خیابـان جواھرات. پیچ و خم ھای جذاب خیابان ھای پشتی را کاوش کنید، قدرت چانھ زنی خود را کشف کنید و با اقلام غیرعـادی ھمـراه شوید که ھمیشه شما را به یاد این بعد از ظھر بھ یاد ماندنی مـی انـدازد. سـفر خـود را بـا پرسـه زدن در اطـراف دریاچه خـوش منظره Kiem Hoan" دریاچه شمشیر برگشته" که نام آن برگرفته از یک شمشیر جادویی است که زمانی مـورد احتـرام تـرین قھرمانان برای شکست سلسله مینگ چینی مورد استفاده قرار گرفته .شب در ھانوی ھستیم. روز سوم : ھانوی - خلیج ھالونگ (ناھار+شام) (ترنسفر رفت و برگشت کروز اتوبوس گروھی خود کشتی میباشد) بعد از اینکھ صبحانه را میل کردید، با اتومبیل به سمت خلیج ھالونگ که جزو میراث جھانی یونسکو اسـت، حرکـت مـی کنـیم (3 ساعت و نیم). ھر کسی که به ویتنام سفر می کند نباید شانس دیدن خلیج ھالونـگ، آمیـزه ای زیبـا از گـذرگاه ھارمونیـک کـوه و دریا را از دست بدھد. خلیج کوچک ھالونگ در خلیج Bo Bac)Tonkin (قرار دارد و با 3000 جزیره ی سبز که ماننـد جـواھر بـه نظـر مـی رسـند، منطقه ای به مساحت 1500 کیلومتر مربع را در بر می گیرد. به محض رسیدن به بندرگاه، سوار کشتی چینی می شویم و از زیبایی باشکوه خلیج ھالونگ و ناھار با غـذای دریـایی تـازه روی کشتی ، لذت می بریم. کشتی چینی امکانات مدرن بسیاری را ارائه می دھد. از غارھای شگفت انگیز در خلیج ھالونگ کھ با قندیل احاطـه شـده اسـت، دیـدن فرماییـد. شـام را روی کشـتی میـل مـی فرماییـد. انعکاس تکـه ھـای سـنگ آھکـی که از داخـل زمـین سـر بیـرون آورده انـد، صـحنه ی قـایق ھـای مـاھیگیری که در دل تـاریکی نورافشانی می کنند. از این لحظات گرانبھا در یکی از مھیج ترین مناظر طبیعی جھـان لـذت ببریـد. شـب را در کشـتی سـپری مـی کنید. روز چھارم : ھالونگ به ھانوی –پرواز به دانانگ صبحانه را در کشتی میل می کنیـد. بعـد از لـذت بـردن از زیبـایی ھـای ایـن خلـیج بـه ھـانوی برمیگیـردیم و بـا پـرواز بـه دادنـگ میرسیم. راھنما بھ استقبال شما در فرودگاه میاید و اتاق خود در ھتل را تحویل میگیرید. شب در دانانگ ھستید. روز پنجم :گشت دانانگ پس از صبحانه، به ھویان منتقل می شویم و سپس در یک تور پیاده روی با راھنما در اطراف شھر باستانی ھوی آن شرکت می کنیم. از پل سرپوشیده ژاپنی، سالن اجتماعات چینی، خانھ یک تاجر ویتنامی معمولی، یکی از موزه ھای جالب و بازار محلی دیدن کنید. گالریھای ھنری، سوغاتیھا و مغازهھای خیاطی متعددی وجود دارد کھ در صورت تمایل میتوانید لباسھای سفارشی تهیه کنید. در بعد از ظھر، نگاه دقیق تری به زندگی روستایی در حومه شھر باستانی ھوی آن خواھید داشت. چنین تجربه شگفت انگیزی با یک انتقال کوتاه از طریق روستاھای زیبا، مزارع برنج، قبرستان، دیدن گاومیش ھای آبی، باغ ھای نارگیل آبی. ،از قایق بامبویی در رودخانه نارگیل آب لذت ببرید. سپس شب به دانانگ برمی گردیم روز ششم : گشت در دانانگ امروز، حدود 30 تا 45 دقیقه از مرکز شھر دانانگ تا تپه با نا، یک منطقه کوھستانی خوش منظره با مناظر پانوراما، طی میکنیم. این مکان دمای آن در تمام طول سال بیشتر خنک است. در ایستگاه تله کابین بانا ھیلز سوار بر سیستم مدرن تله کابین میشوید منظرهای از طبیعتی که فوقالعاده زیباست، تماشـا میکنیـد. وقتی روی پل طلایی راه می روید کھ به نظر می رسد توسط یک جفت دست غول پیکر که از کـوه بیـرون زده انـد، احسـاس قـدم زدن در ابرھا را تجربه میکنید. سپس، از اوقات فراغت خود در Hills Na Ba برای فعالیت ھای بیشتر مانند تماشـای ویلاھـای معماری اروپایی، انبار شراب فرانسوی، تخت گل و پاگودا لذت ببرید. روز ھفتم : پرواز دانانگ به سایگون (ھوشی مین) بعد از صبحانه با پرواز به سایگون میرسیم. راھنما به استقبال شما در فرودگـاه میایـد و اتـاق خـود در ھتـل را تحویـل میگیریـد. شب در سایگون ھستید. روز ھشتم : گشت سایگون (تونل ھای معروف جنگ) و TUNNEL CUCHI صبحانه را در ھتل میل می فرمایید. سپس از تور شھر برای بازدید از و اداره پست Cathedral Dame Notre لذت می برید. سپس از Tanh Benh و فروشگاه Reunificationدیدن کاخ که به سبک فرانسوی توسط گوستاو ایفل طراحی شده، دیدن می فرمایید. پس از آن از موزه ی بقایای جنگ شامل خودروھای زرھی، بخش ھایی از توپخانه، بمب ھا و اسلحه ھای پیاده نظام که ھم در داخل و ھم در خارج نمایش داده شده اند، دیدن و برج ساعت عظیم در مرکز آن Tay Binh می رویم و از فروشگاه Cholonخواھید کرد. سپس به محله ی چینی نشین که توسط جمعیت کلیسای چینی در قرن 19 ساخته شده است را فراموش نکنید. Hau Thienدیدن می کنیم.تماشای پاگودای شب را برای گردش یا خرید در شھر ھوشی مین در اختیار خواھید داشت. روز نھم : گشت سایگون- دلتای مک گنگ (ناھار) صبح ھنگام با 2 ساعت رانندگی به سمت دلتای مکونگ، که به خاطر باغ ھای میوه ھای گرمسیری، باغ ھای نارگیل، محصولات سنتی ساخته شده از نارگیل مشھور است میرویم. پس از ورود، سوار قایق چوبی محلی میشوید تا از مناظر حومه شھر و زندگی رودخانه لذت ببرید. به دراگون آیلند میرسید و در کنار خانواده کشاورز محلی، میوه تازه چیده شده و شیر نارگیل را امتحان میکنید. در حالی که یک فنجان چای عسل می نوشید از مھمان نوازی روستایی لذت میبرید. قبل از بازگشت به سایگون، ناھار محلی از غذاھای محلی در یک رستوران محلی سرو می شود. شب در سایگون اقامت داریم

***************************************

خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم

پاسپورت با 7 ماه اعتبار و اسکن پاسپورت 

فایل عکس 

دو قطعه عکس 4*6 

تمکن مالی مانده به دلار  

ویزای معتبر در صورت دارا بودن 

خدمات تور

2 شب ھانوی + 1 شب خلیج ھالونگ + 3 شب دانانگ+ 3 شب سایگون (مک گنگ لتا)

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی امارات

هتل به همراه صبحانه

تور لیدر انگلیسی زبان

ویزا ویتنام

کروز FB(صبحانه ،ناهار، شام )