۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور استانبول ویژه خرداد و تیر 1402 ( 4 شب ) قشم ایر

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
Grand Milan
B.B
۱۵٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
reydel
B.B
۱۵٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
neva felat
B.B
۱۵٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
fide
B.B
۱۵٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
oriella
B.B
۱۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol hotel
B.B
Bristol
B.B
۱۶٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
park star
B.B
۱۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
atro
B.B
۱۷٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity
B.B
۱۷٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Express Star Taksim
B.B
۱۷٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora
B.B
۱۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
white monarch
B.B
۱۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
actual life
B.B
۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
pera rose
B.B
۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
tango sisli
B.B
۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Europlaza
B.B
۱۸٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
grand star
B.B
۱۸٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim express
B.B
۱۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip pera
B.B
۱۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center
B.B
۱۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic
B.B
۱۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Feronya
B.B
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
tango taksim
B.B
۲۰٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Eterno Al Sham
B.B
۲۰٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza park
B.B
۲۰٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
CARTOON
B.B
۲۰٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
The Green Park Hotel Taksim
B.B
۲۰٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Cher
B.B
۲۱٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Crowne Plaza Harbiye
B.B
۲۱٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
central palace hotel
B.B
۲۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Konak
B.B
۲۲٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
ring stone
B.B
۲۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
grand cevahir hotel
B.B
۲۴٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
richmond hotel
B.B
۲۴٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni
B.B
۲۴٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City
B.B
۲۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان
holiday inn sisli
B.B
۲۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental taksim
B.B
۲۶٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World
B.B
۲۹٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

استانبول ۴ شب

توضيحات

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
 
-ارسال قردادم مهر و امضا شده الزامی میباشد و در صورت عدم ارسال مسئولیت هرگونه مغایرت به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
4 شب و 5 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
 
گشت شهری با ناهار