۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور استانبول ویژه نوروز 1402 ( 4 شب ) قشم ایر

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
Grand Milan
B.B
۷٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
park star
B.B
۸٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid
B.B
۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity
B.B
۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol
B.B
birstol
B.B
۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali plaza
B.B
۹٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
withe monarch
B.B
۹٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
cumbali luxury
B.B
۱۰٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora
B.B
۱۰٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
tk taksim
B.B
۱۰٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza park
B.B
۱۰٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
atro
B.B
۱۰٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
B.B
۱۰٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center
B.B
۱۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic
B.B
۱۱٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
feronia
B.B
۱۱٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Eterno Al Sham
B.B
۱۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
tango
B.B
۱۲٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
taksim
crown plaza hotel
B.B
۱۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
dora pera
B.B
۱۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
pera
grand de para
B.B
۱۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE
B.B
۱۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Cher
B.B
۱۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
elite world prestige
B.B
۱۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim lounge
B.B
۱۴٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton city center
B.B
۱۶٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
The artisan
B.B
۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni
B.B
۱۶٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR
B.B
۱۶٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental
B.B
۱۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City
B.B
۱۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World
B.B
۱۸٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
taksim
Ramada plaza
B.B
۱۸٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
hilton bakrekoy
B.B
۱۹٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti
B.B
۲۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
wyndham grand levent
B.B
۲۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
conrad
B.B
۲۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

استانبول ۴ شب

توضيحات

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 80% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
4 شب و 5 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
 
گشت شهری با ناهار