۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور استانبول ویژه نوروز 1402 ( 3 شب ) قشم ایر

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
Grand Milan
B.B
۷٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
park star
B.B
۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid
B.B
۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity
B.B
۸٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol
B.B
birstol
B.B
۸٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali plaza
B.B
۸٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
withe monarch
B.B
۹٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
cumbali luxury
B.B
۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora
B.B
۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
tk taksim
B.B
۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza park
B.B
۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
atro
B.B
۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
B.B
۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center
B.B
۱۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic
B.B
۱۰٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
feronia
B.B
۱۰٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Eterno Al Sham
B.B
۱۰٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
tango
B.B
۱۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
taksim
crown plaza hotel
B.B
۱۱٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
dora pera
B.B
۱۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
pera
grand de para
B.B
۱۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Cher
B.B
۱۱٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE
B.B
۱۱٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
elite world prestige
B.B
۱۲٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim lounge
B.B
۱۲٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton city center
B.B
۱۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
The artisan
B.B
۱۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni
B.B
۱۳٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR
B.B
۱۴٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental
B.B
۱۴٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City
B.B
۱۴٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World
B.B
۱۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
taksim
Ramada plaza
B.B
۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
hilton bakrekoy
B.B
۱۶٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti
B.B
۱۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
wyndham grand levent
B.B
۱۹٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
conrad
B.B
۲۰٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

استانبول ۳ شب

توضيحات

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 80% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
3 شب و 4 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
 
گشت شهری با ناهار