۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور پاتایا ویژه مهر ماه 1402 (7شب) ماهان ایر

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختنوزاد
teravelodge
B.B
۳۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
grand day night
B.B
۳۶٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sunshine hip
B.B
۳۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Mike Beach
B.B
Mike Garden
B.B
۳۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Golden Beach
B.B
Welcome Plaza
B.B
۳۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sup
embryo
B.B
Mountain Beach
B.B
۳۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Nova Platinum
B.B
Citrus Grande
B.B
۳۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
ASIA PATTAYA
B.B
۳۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
SUNBEAM
B.B
Nova Gold
B.B
۳۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۳۰٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
A One Star
B.B
۳۸٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۳۰٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
centara avenue
B.B
۳۸٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
PATTAYA SEA VIEW
B.B
۳۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
deluxe
Vista pattaya
B.B
Season Five
B.B
M Pattaya
B.B
۳۹٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Palazzo
B.B
۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Long Beach Garden
B.B
way pattaya
B.B
۴۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the stay pattaya
B.B
۴۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
blach woods pattaya
B.B
۴۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
GARDEN CLIFF
B.B
Signature Pattaya
B.B
۴۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
discovery beach
B.B
۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
page10
B.B
a one royal cruise
B.B
۴۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
mercure pattaya ocean
B.B
the zign hotel
B.B
۴۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
welcome world beach resort hotel
B.B
۴۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Siam Bayshore
B.B
۴۵٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Pullman G Pattaya
B.B
۴۶٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
mytt beach
B.B
۴۶٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
dusit thani pattaya hotel
B.B
۴۸٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
royal cliff beach
B.B
۴۹٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
mini suite plus sunrise
holiday inn pattaya
B.B
۵۰٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
amari pattaya
B.B
۵۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۷۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
centara grand mirage hotel
B.B
۵۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۷۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

پاتایا ۷ شب

توضيحات

واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپری شدن 7 روز از تزریق دوز دوم.

نرخ تور براساس پایین ترین نرخ هواپیمایی امارت میباشد.

در صورت پر شدن این کلاس پروازی مبلغ تور افزایش می یابد همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی است.

 واکسن های مورد تایید کشور تایلند : سینوفارم ، آسترازنکا ، فایزر ، مدرنا ، جانسون & جانسون ، اسپوتنیک وی و سینوواک.

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده شخص ثبت نام کننده می باشد و آژانس آویسا هیچ گونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور را ندارد.

 ***********************************************

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد.

مدارک لازم

اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار

انجام واکسیناسیون هر 2 دوز / همراه داشتن تست PCR تا 72 ساعت قبل پرواز ( از واکسن مرحله دوم 15 روز باید بگذرد )

کپی کارت ملی

پرینت حساب بانکی بامانده 50.000.000 تومانی

عکس

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان - 7 شب و 8 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا تا سقف 10.000 یورو (زیر 60 سال) - ویزا توریستی - ترانسفر رفت