۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور استانبول ویژه اردیبهشت 1401 با پرواز قشم (6 شب)

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
reydel
B.B
۵٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid
B.B
۶٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan
B.B
۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol hotel
B.B
۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
all in
B.B
۷٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza hotel
B.B
۷٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
atro hotel
B.B
۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity
B.B
actual life
B.B
۸٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora
B.B
۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
white monarch
B.B
۹٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
adelmar
B.B
۹٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip city
B.B
۹٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip pera
B.B
۹٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
pera rosa
B.B
۱۰٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic
B.B
۱۰٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim express
B.B
۱۰٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim lounge
B.B
۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
grand star
B.B
۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cron plaza harbiye
B.B
۱۰٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti
B.B
۱۰٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
B.B
۱۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
feronia
B.B
۱۰٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
dora pera
B.B
۱۰٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cher hotel
B.B
۱۰٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera
B.B
۱۰٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
PLAZZO DONIZETI
B.B
۱۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
richmond hotel
B.B
۱۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR
B.B
۱۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the craton
B.B
۱۲٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni
B.B
۱۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik
B.B
۱۳٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim gonen
B.B
۱۳٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Plaza City Center
B.B
۱۳٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE
B.B
۱۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza crystal
B.B
۱۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental
B.B
۱۴٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hiltoon bakirkoy
B.B
۱۴٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the artisan hotel
B.B
۱۵٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton city center
B.B
۱۵٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elite world prestige
B.B
۱۵٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City
B.B
۱۵٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hayyat rejency
B.B
۱۶٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton levent
B.B
۱۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World
B.B
۱۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
POINT
B.B
۱۹٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti
B.B
۲۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus
B.B
۲۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
SWISS THE BOSPHORUS
B.B
۳۳٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

استانبول ۶ شب

توضيحات

 
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
6 شب و 7 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان