۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور استانبول ویژه اردیبهشت 1401 با پرواز قشم (5 شب)

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
reydel
B.B
۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid
B.B
۵٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan
B.B
۶٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol hotel
B.B
۶٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
all in
B.B
۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza hotel
B.B
۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
atro hotel
B.B
۷٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity
B.B
actual life
B.B
۷٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora
B.B
۸٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
white monarch
B.B
۸٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip city
B.B
۸٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip pera
B.B
۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
pera rosa
B.B
۹٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim express
B.B
۹٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim lounge
B.B
۹٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
grand star
B.B
۹٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cron plaza harbiye
B.B
۹٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
B.B
۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
feronia
B.B
۹٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
dora pera
B.B
۹٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cher hotel
B.B
۹٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera
B.B
۹٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
PLAZZO DONIZETI
B.B
۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
richmind
B.B
۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR
B.B
۱۰٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the craton
B.B
۱۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni
B.B
۱۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik
B.B
۱۱٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Plaza City Center
B.B
۱۱٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE
B.B
۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza crystal
B.B
۱۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental
B.B
۱۲٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hiltoon bakirkoy
B.B
۱۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the artisan hotel
B.B
۱۳٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton city center
B.B
۱۳٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elite world prestige
B.B
۱۳٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City
B.B
۱۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hayyat rejency
B.B
۱۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton levent
B.B
۱۵٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World
B.B
۱۵٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
POINT
B.B
۱۶٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti
B.B
۱۸٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus
B.B
۲۲٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
SWISS THE BOSPHORUS
B.B
۲۸٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

استانبول ۵ شب

توضيحات

 
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
5  شب و 6 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان