۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور استانبول ویژه اردیبهشت 1401 با پرواز قشم (4 شب)

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
reydel
B.B
۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid
B.B
۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan
B.B
۵٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol hotel
B.B
۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
all in
B.B
۶٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza hotel
B.B
۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
atro hotel
B.B
۶٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity
B.B
actual life
B.B
۶٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora
B.B
۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
white monarch
B.B
۷٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
adelmar
B.B
۷٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip city
B.B
۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip pera
B.B
۸٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
pera rose
B.B
۸٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic
B.B
۸٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim express
B.B
۸٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim lounge
B.B
۸٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
grand star
B.B
۸٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cron plaza harbiye
B.B
۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
B.B
۸٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti
B.B
۸٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
feronia
B.B
۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
dora pera
B.B
۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cher hotel
B.B
۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera
B.B
۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
PLAZZO DONIZETI
B.B
۸٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
richmond hotel
B.B
۹٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR
B.B
۹٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni
B.B
۱۰٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik
B.B
۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim gonen
B.B
۱۰٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Plaza City Center
B.B
۱۰٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE
B.B
۱۰٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza crystal
B.B
۱۰٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental
B.B
۱۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hiltoon bakirkoy
B.B
۱۱٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the artisan hotel
B.B
۱۱٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton city center
B.B
۱۱٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elte world prestige
B.B
۱۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City
B.B
۱۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hayyat rejency
B.B
۱۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton leven
B.B
۱۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elte world
B.B
۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
POINT
B.B
۱۴٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti
B.B
۱۵٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus
B.B
۱۹٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
SWISS THE BOSPHORUS
B.B
۲۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

استانبول ۴ شب

توضيحات

 
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
4  شب و 5 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان