۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور استانبول ویژه اردیبهشت 1401 با پرواز قشم (3 شب)

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
reydel
B.B
۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid
B.B
۵٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan
B.B
۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol
B.B
۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
all in
B.B
۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza hotel
B.B
۵٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
atro hotel
B.B
۶٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity
B.B
actual life
B.B
۶٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora
B.B
۶٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
white monarch
B.B
۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip city
B.B
۶٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip pera
B.B
۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
pera rose
B.B
۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic
B.B
۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim express
B.B
۷٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim lounge
B.B
۷٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
grand star
B.B
۷٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cron plaza harbiye
B.B
۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA
B.B
۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti
B.B
۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
feronia
B.B
۷٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
dora pera
B.B
۷٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cher hotel
B.B
۷٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
PLAZZO DONIZETI
B.B
۷٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
richmond hotel
B.B
۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR
B.B
۸٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the craton
B.B
۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni
B.B
۸٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik
B.B
۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Plaza City Center
B.B
۸٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE
B.B
۸٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza crystal
B.B
۸٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental
B.B
۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hiltoon bakirkoy
B.B
۹٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the artisan hotel
B.B
۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton city center
B.B
۹٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elite world prestige
B.B
۹٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City
B.B
۹٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hyatt Regency
B.B
۱۰٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton levent
B.B
۱۰٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elite world taksim
B.B
۱۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
POINT
B.B
۱۱٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hiltoon bomonti
B.B
۱۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus
B.B
۱۵٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
SWISS THE BOSPHORUS
B.B
۱۸٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

استانبول ۳ شب

توضيحات

 
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
3  شب و 4 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان