۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور استانبول بهمن 1400 (6 شب )

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
reydel
B.B
۴٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid
B.B
۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
PRENS
B.B
۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Grand Liza
B.B
۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
all inn
B.B
۶٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Topkapi Sabena
B.B
۶٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Golden Hill
B.B
۶٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
atro
B.B
۶٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza
B.B
۶٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Blueway Historical
B.B
۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Dora
B.B
۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Grand Hilarium
B.B
۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
mim hotel
B.B
۶٫۶۸۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
pera center
B.B
۷٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Lion
B.B
۷٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
City Center
B.B
۷٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
klass
B.B
۷٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Grand Halic
B.B
۷٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Express Star Taksim
B.B
۷٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
permist
B.B
۷٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera
B.B
۷٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Feronya
B.B
۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
adelmar
B.B
۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Palazzo Donizetti
B.B
۷٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۸۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Surmeli
B.B
۸٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۵۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
taxim loung
B.B
۸٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۸۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Konak
B.B
۸٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
lamartin
B.B
۸٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
taksim hill
B.B
۸٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Nippon
B.B
۹٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik
B.B
۹٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۷۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
avantgarden
B.B
۹٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
The Central Palace Taksim
B.B
۹٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Grand Cevahir Convention Center
B.B
۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
METROPOLITAN
B.B
۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۲۵۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Lazzoni
B.B
۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
occidental
B.B
۱۰٫۱۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۲۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
the craton
B.B
۱۰٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Elite World
B.B
۱۰٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Titanic City
B.B
۱۰٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Sheraton City Center
B.B
۱۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Point Taksim
B.B
۱۱٫۴۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Elite World
B.B
۱۱٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
barcelo
B.B
۱۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۱۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Divan
B.B
۱۵٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
conrad
B.B
۱۶٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus
B.B
۱۶٫۱۸۵٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

استانبول ۶ شب

توضيحات

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
6 شب و 7 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان