۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور استانبول آذر 1400 (3 شب )

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
reydel
B.B
۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Liza
B.B
۶٫۵۱۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۲۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
PRENS
B.B
۶٫۵۶۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Fide
B.B
۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Topkapi Sabena
B.B
۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Golden Hill
B.B
۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۸۱٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۶۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
birol
B.B
۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
pera rose
B.B
۶٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۵۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza
B.B
۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۳۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۶۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip city
B.B
۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۳۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Hilarium
B.B
۷٫۱۰۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۵۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora
B.B
۷٫۱۰۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Lion
B.B
۷٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
pera center
B.B
۷٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center
B.B
۷٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic
B.B
۷٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
inntel
B.B
۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
permist
B.B
۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
adelmar
B.B
۷٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera
B.B
۷٫۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Feronya
B.B
۷٫۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Surmeli
B.B
۷٫۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Palazzo Donizetti
B.B
۷٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Dedeman
B.B
۷٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim loung
B.B
۷٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Konak
B.B
۸٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Nippon
B.B
۸٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
lamartin
B.B
۸٫۲۵۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
The Central Palace Taksim
B.B
۸٫۲۵۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik
B.B
۸٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
avantgarden
B.B
۸٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Cevahir Convention Center
B.B
۸٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni
B.B
۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۸۱٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Holiday Inn Sisli
B.B
۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental
B.B
۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
the craton
B.B
۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City
B.B
۹٫۲۱۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Sheraton City Center
B.B
۹٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Point Taksim
B.B
۹٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World
B.B
۱۰٫۱۵۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
barcelo
B.B
۱۰٫۵۵۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۰۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Divan
B.B
۱۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
conrad
B.B
۱۱٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus
B.B
۱۱٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
PARK BOSPHORUS CVK
B.B
۱۴٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

استانبول ۳ شب

توضيحات

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 890.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
3 شب و 4 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان