۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور استانبول آبان 1400 (5 شب )

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تخت
reydel
B.B
۵٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
PRENS
B.B
۶٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Fide
B.B
۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Liza
B.B
۶٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Topkapi Sabena
B.B
۶٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
birol
B.B
۶٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Golden Hill
B.B
۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Hilarium
B.B
۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora
B.B
۶٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
pera rose
B.B
۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza
B.B
۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic
B.B
۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center
B.B
۷٫۴۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۱۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
pera center
B.B
۷٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
innte
B.B
۷٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
permist
B.B
۷٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera
B.B
۷٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Konak
B.B
۷٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Palazzo Donizetti
B.B
۷٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Surmeli
B.B
۷٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Feronya
B.B
۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
klass
B.B
۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Dedeman
B.B
۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim loung
B.B
۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
adelmar
B.B
۸٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
METROPOLITAN
B.B
۸٫۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
The Central Palace Taksim
B.B
۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
lamartin
B.B
۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Nippon
B.B
۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Cevahir Convention Center
B.B
۹٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik
B.B
۹٫۳۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Avantgarde Square
B.B
۹٫۳۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni
B.B
۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Holiday Inn Sisli
B.B
۹٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental
B.B
۹٫۷۱۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
the craton
B.B
۱۰٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
titanic port
B.B
۱۰٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City
B.B
۱۰٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton city center
B.B
۱۰٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Point Taksim
B.B
۱۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
barcelo
B.B
۱۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۱۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World
B.B
۱۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
PARK BOSPHORUS CVK
B.B
۱۹٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

استانبول ۵ شب

توضيحات

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 900.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
5 شب و 6 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان