۰۲۱-۴۱۵۳۵

تور کوش آداسی 16 مرداد 1400

نام هتل دو تختهیک تخته۶-۱۲ سال با تخت۲-۶ سال بدون تختنوزاد
Melike
H.B
۷٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Roxx Royal
H.B
۷٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۳۸٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۲۲٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Best Smyrna
B.B
۷٫۵۳۸٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۴۶٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Eliada
B.B
۸٫۱۶۲٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۳۸٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۲۲٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Dabaklar
H.B
۸٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Vista Azur
All
۸٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۱۴٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
LAND VIEW
Flora Suite
All
۹٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۷۸٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۷۸٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Panorama Hill
All
۱۰٫۵۰۲٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۵۴٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۲۶٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Land View
Panorama Hill
All
۱۱٫۲۸۲٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۱۴٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۳۸٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sea View
Ladonia Kesre
All
۱۱٫۴۳۸٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۶۶٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Land View
Ramada By Wyndham
H.B
۱۲٫۰۶۲٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Signature Blue
All
۱۲٫۰۶۲٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۵۸٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۳۸٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ladonia Kesre
All
۱۲٫۲۱۸٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sea View
Ladonia Adakule
UAll
۱۲٫۶۸۶٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۷۴٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۱۸٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Land View
Ramada Resort
UAll
۱۳٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۷۹۸٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sea side view
Ladonia Adakule
UAll
۱۳٫۴۶۶٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۵۷۸٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sea View
Grand Blue Sky
All
۱۳٫۶۲۲٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۴۲۲٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Atlantique Holiday Club
UAll
۱۴٫۲۴۶٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۵۸٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Fantasia Deluxe
All
۱۴٫۴۰۲٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۹۸٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sea view
Suhan 360
All
۱۴٫۴۰۲٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۳۴٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Standard Room
Suhan 360
All
۱۴٫۷۱۴٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۹۴٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sea Side
Le Bleu
UAll
۱۴٫۷۱۴٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۴۱۴٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Land View
EPHESUS PRINCESS
All
۱۴٫۹۲۴٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۶۶۶٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
land view
Le Bleu
UAll
۱۵٫۱۸۲٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۸۱۸٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۲٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sea View
ARIA CLAROS
All
۱۵٫۸۰۶٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۴۷۸٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۶۶٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
land view
Ephesus Princess
All
۱۵٫۸۵۴٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sea View
ARIA CLAROS
All
۱۵٫۹۶۲٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۲۲٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sea view
Tusan Beach
All
۱۶٫۱۱۸٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۲۲٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Land View
Tusan Beach
All
۱۶٫۲۷۴٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۱۰۲٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۷۸٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sea View
Richmond Ephesus
All
۱۶٫۷۴۲٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۸۲٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۲۲٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
land view
Sea Light
UAll
۱۷٫۰۵۴٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۷۸٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Richmond Ephesus
All
۱۷٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۸۲٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۷۸٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sea View
Infinity By Yelken
UAll
۱۷٫۶۷۸٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۵۹۸٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۷۸٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Land View
Korumar Hotel Deluxe
All
۱۸٫۳۰۲٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۸۴۶٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Land View
Infinity By Yelken
UAll
۱۸٫۴۵۸٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۰۰۲٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sea View
Pine Bay Holiday
UAll
۱۸٫۶۱۵٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۵۲۶٫۰۰۰ تومان ۱۱۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Land View
Amara Sealight
UAll
۱۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۹۶۶٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۳۸٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
PINE BAY HOLIDAY RESORT
UAll
۱۹٫۰۸۲٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۴۶۲٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sea view
Korumar Hotel Deluxe
All
۱۹٫۰۸۲٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۳۱۴٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۲۶٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sea View
palmwings ephesus
UAll
۱۹٫۰۸۲٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۶۵۴٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۲۶٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Aqua Fantasy
UAll
۲۱٫۴۲۲٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۸۹۴٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۸۶٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sunis Efes Royal
UAll
۲۱٫۴۲۲٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۳۰۶٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Land View
Sunis Efes Royal
UAll
۲۲٫۲۰۲٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۶۲٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sea View
Korumar Ephesus
UAll
۲۲٫۲۰۲٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Paloma Pasha Resort
UAll
۲۶٫۸۸۲٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۸۱۴٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۳۸٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Land View
PALOMA PASHA
UAll
۲۷٫۶۶۲٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۳۷۴٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۸۰۶٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان
sea side
Club Marvy
UAll
۴۱٫۵۴۶٫۰۰۰ تومان ۸۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۷۶۲٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹۹۰٫۰۰۰ تومان

برنامه سفر

کوش آداسی ۶ شب

توضيحات

بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.


مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.


هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.


پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.


نرخ INF(کودک زیر 2 سال) 990.000 تومان می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 02141535 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607  تماس حاصل فرمایید

مدارک لازم

گذرنامه با 7 ماه اعتبار


نتیجه منفی تست PCR

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت


ترانسفر فرودگاهی


6 شب اقامت در هتل


راهنمای فارسی زبان


1 گشت شهری کوش آداسی


1 گشت مرکز خرید ازمیر


بیمه مسافرتی با پوشش بیماری کرونا